Menu

Main menu:


O Towarzystwie

Towarzystwo zrzesza 22 członków oraz 5 członków honorowych na czele z żoną wielkiego geologa Kazimierą Wyżykowską. Działalność stowarzyszenia opiera się na realizowaniu celów statutowych:

 • Kultywowanie i upowszechnianie kultury.
 • Działalność społeczna i charytatywna.
 • Pomoc edukacyjna w środowisku wiejskim.
 • Partycypowanie w przedsięwzięciach mających na celu dobra kultury.
 • Szeroko rozumiana działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, włączenie się do poprawy jakości infrastruktury technicznej powodującej poprawę jakości życia mieszkańców wsi.
 • Integrowanie organizacji pozarządowych.
 • Ochrona przyrody i krajobrazu.
 • Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
 • Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Upowszechnianie turystyki, rekreacji i sportu.
 • Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 • Integracja środowisk lokalnych.
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Działanie na rzecz ochrony zwierząt, ekologii oraz dziedzictwa przyrodniczego.
 • Pomoc i współpraca z osobami zagrożonymi nadużywaniem alkoholu oraz wszelkiego rodzaju używek tj. narkotyków, nikotyny.
 • Działania w kierunku ograniczenia bezrobocia w środowisku wiejskim, popegeerowskim.
 • Pomoc w doposażeniu i powiększaniu zasobów książkowych bibliotek wiejskich.

oraz planem pracy zatwierdzonym na Walnym Zgromadzeniu członków. Oprócz tego współpracuje z KGHM- emem, z innymi stowarzyszeniami , samorządem gminnym, zakładami pracy i ze szkołami noszącymi imię J. Wyżykowskiego tj. Szkoła Podstawowa im Jana Wyżykowskiego w Haczowie- miejsce urodzenia wielkiego geologa , Zespół Szkół im Jana Wyżykowskiego w Głogowie, Szkoła Podstawowa nr 8 im Jana Wyżykowskiego w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 1 im Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, Zespół Szkół im Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach, Dom Dziecka im Jana Wyżykowskiego w Wilkowie, Gimnazjum im Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie oraz Muzeum Miedzi w Lubinie. Działalność Towarzystwa jest wartością dodaną do tego co odkrył J. Wyżykowski poprzez pracę, zaangażowanie, patriotyzm lokalny. Wizerunek Jana Wyżykowskiego jest ciągle żywy.

Motto
Jan Wyżykowski odszedł
Ale nam pozostawił
Dorobek swojego życia
Chciałoby się powiedzieć, że
Wyżykowski będzie żył
Dopóki my Żyjemy.

Działalność Towarzystwa gromadzi się  wokół:

 1. Izby Pamięci im Jana Wyżykowskiego
 2. Sali Miedziowej
 3. Obeliska upamiętniającego rocznicę odkrycia rud miedzi
 4. Miedziowych Znaków Czasu z edukacyjnym przystankiem