Menu

Main menu:


Statut

STATUT I CELE TOWARZYSTWA

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1.
Powołuje się Towarzystwo pod nazwą: Towarzystwo Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego.

§2.
Siedzibą Towarzystwa jest wieś Sieroszowice. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
Towarzystwo może współpracować z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach.

§3.
Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 ) oraz niniejszego statutu.

§4.
Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
Cele Towarzystwa i środki działania.

§5.
Celami Towarzystwa są:
Kultywowanie i upowszechnianie kultury.
Działalność społeczna i charytatywna.
Pomoc edukacyjna w środowisku wiejskim.
Partycypowanie w przedsięwzięciach mających na celu dobra kultury.
Szeroko rozumiana działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, włączenie się do poprawy jakości infrastruktury technicznej powodującej poprawę jakości życia mieszkańców wsi.
Integrowanie organizacji pozarządowych.
Ochrona przyrody i krajobrazu.
Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
Upowszechnianie turystyki, rekreacji i sportu.
Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Integracja środowisk lokalnych.
Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Działanie na rzecz ochrony zwierząt, ekologii oraz dziedzictwa przyrodniczego.
Pomoc i współpraca z osobami zagrożonymi nadużywaniem alkoholu oraz wszelkiego rodzaju używek tj. narkotyków, nikotyny.
Działania w kierunku ograniczenia bezrobocia w środowisku wiejskim, popegeerowskim.
Pomoc w doposażeniu i powiększaniu zasobów książkowych bibliotek wiejskich.

§6.
Towarzystwo swe cele realizuje poprzez:
Współpracę z organami samorządu terytorialnego i innymi towarzystwami i stowarzyszeniami.
Aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska wiejskiego.
Kultywowanie tradycji górniczych poprzez organizowanie imprez okolicznościowych.
Gromadzenie eksponatów związanych z górnictwem, organizowanie wystaw.
Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, służącej realizacji celów statutowych.
Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Towarzystwa

§7.
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§8.
Towarzystwo posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§9.
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez zarząd Towarzystwa.

§10.
Członkowie zwyczajni Towarzystwa maja prawo do:
Udział w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.
Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
Zgłaszanie do władz Towarzystwa wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Towarzystwa i zadania informacji o sposobie realizacji.
Korzystania z majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa.
Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo.

§11.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
Uczestniczenia w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów.
Przestrzeganie statutu i uchwał władz Towarzystwa.
Regularnego opłacania składek.

§12.
Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczowa i merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa i zostanie przyjęta przez Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.

§13.
Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.

§14.
Członkostwo honorowe nadaje Walne Gromadzenie, na wniosek co najmniej 10 członków. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązków płacenia składek.

§15.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§16.
Utrata członkostwa następuje na skutek:
Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
Śmierci członka.
Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§17.
Skreślenie z listy członków Towarzystwa może nastąpić z mocy decyzji Zarządu, jeżeli członek nie spełnia wymagań podstawowych, zalega z płaceniem składek przez okres 6 miesięcy, nie przestrzega obowiązków statutowych spoczywających nań- po uprzednim upomnieniu lub po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku o odwołanie go ze składu Towarzystwa.

§18.
Od decyzji Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze i organizacja Towarzystwa

§19.
Władzami Towarzystwa są:
Walne Gromadzenie Członków.
Zarząd.
Komisja Rewizyjna.

§20.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 2 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym  bezwzględną większością głosów.
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§21.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§22.
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający, członkowie honorowi z głosem doradczym.

§23.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§24.
Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane minimum raz na rok przez Zarząd Towarzystwa. Termin i miejsce obrad Zarządu podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§25.
Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbywać w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.

§26.
Uchwały walnego Zgromadzenia Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

§27.
Do wyłącznej właściwości należy:
Uchwalenie kierunków rozwoju działalności Towarzystwa.
Uchwalenie zmian statutu.
Wybór i odwoływanie Prezesa Towarzystwa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Uchwalenie regulaminu Zarządu.
Uchwalenie budżetu.
Uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Towarzystwa.
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa.
Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Towarzystwa i jego władze.
Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu.
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.
Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§28.
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz.

§29.
W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą: Prezes, Zastępca, Skarbnik, Sekretarz.

§30.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zwoływane są przez Prezesa Zarządu.

§31.
Do właściwości Zarządu należy:
Realizacja celów Towarzystwa.
Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
Sporządzenie planów pracy i budżetu.
Sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa.
Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zdobywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa.
Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
Przyjmowanie, skreślanie członków.
Wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
Uchwalenie preliminarza budżetowego Towarzystwa.
Ustalenie bieżących kierunków działania Towarzystwa w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia.
Skreślenie z listy członków Towarzystwa.
Przedłożenie z sprawozdania z działalności  Walnemu Zgromadzeniu.
Sporządzania protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu.

§32.
Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu w razie jego nieobecności jego Zastępca.

§33.
Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadu równej liczby głosów decyduje głos prezesa.

§34.
W razie, gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§35.
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§36.
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.

§37.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
Kontrola działalności Towarzystwa.
Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.
Składanie wniosków o absolutorium dla władz Towarzystwa.
Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§38.
Członkostwo we władzach Towarzystwa ustaje na skutek:
Upływu kadencji.
Ustania członkostwa w Towarzystwie.
Zrzeczenia się udziału w tych władzach.
Odwołania przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ V

Działalność finansowa Towarzystwa

§39.
Towarzystwo posiada fundusze na które składają się:
Składki członkowskie.
Darowizny, zapisy i spadkobrania.
Subwencje i dotacje.
Dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Towarzystwa.
Dotacji i ofiarności publicznej.

§40.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.

§41.
Towarzystwo prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§42.
Do zawierania umów udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy prezesa i jednego upoważnionego przez zarząd jego członka.

ROZDZIAŁ VI
Rozwiązanie Towarzystwa

§43.
Uchwałę rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków Towarzystwa.

§44.
Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa musi określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Towarzystwa.

§45.
Jeżeli uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa nie stanowi inaczej, likwidatorami Towarzystwa są: prezes Zarządu, zastępca oraz sekretarz i skarbnik.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§46.
W przypadkach wątpliwych, wykładni statutu obowiązującej członków Towarzystwa dokonuje Komisja Rewizyjna.

§47.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.